Obchodné podmienky

Objednanie tovaru:

V našom e-shope www.topobraz.sk je možné tovar objednať bez nutnosti registrácie zákazníka. Objednávku môžu realizovať fyzické aj právnické osoby so sídlom v SR. Tovar je zasielaný len vrámci územia SR.
Zvolením požadovaného tovaru, vyplnením objednávky a jej odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie objednávky zákazník automaticky obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyplňovaní objednávkového formulára. V niektorých prípadoch (napr.: nejasne uvedená dodacia adresa alebo neúplné vyplnenie objednávkového formulára atď.) bude zákazník pri spracovávaní objednávky kontaktovaný aj telefonicky za účelom overenia objednávky.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona. Odoslaním osobných údajov používateľ vyjadruje svoj súhlas s ich spracovaním.

Objednávateľ – fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

Objednávateľ udeľuje súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi spoločnosti DTG, s.r.o. v rozsahu vyplneného registračného formulára a/alebo objednávky za účelom poskytnutia služieb a dodania tovaru. Súhlas je udelený na dobu 2 rokov po uzatvorení zmluvy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje za účelom poskytovania služieb a dodania tovaru podľa zmluvy ako aj marketingovej prezentácie spoločnosti DTG, s.r.o.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Objednávateľ prehlasuje, že sa plne oboznámil so svojimi právami dotknutej osoby.

Práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov sa spravujú zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záručná doba

Na každý tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak, v súlade s platným Obchodným a Občianskym zákonníkom. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku, nie na jeho mechanické poškodenie.

Cena a spôsob dopravy

Dopravu realizujeme pomocou Slovak Parcel Service.
Kuriér UPS účtujeme cenu pri dobierke 5,60 € (v cene je zahrnuté poštovné a balné)
Kuriér UPS účtujeme cenu pri platbe vopred na účet 3,99 € (v cene je zahrnuté poštovné a balné)
Poštovné nad 50€ zdarma
Príplatky:
V prípade zmien v mozaike alebo koláži, ktoré budú vyžadovať nový grafický návrh účtujeme príplatok 10€.
Expedícia do 3 pracovných dní od odsúhlasenia  + 5€
Expedícia do 48h  od odsúhlasenia  + 100% navyše ceny tovaru
Kuriér preberá  pripravené zásielky každý pracovný deň o 15:00
 
Spôsob platby:
 
Za tovar objednaný v našom e-shope www.topobraz.sk je možné platiť priamou platbou na účet a to buď bankovým prevodom alebo platbou na dobierku (odovzdaním hotovosti kuriérovi, resp. doručovateľovi). Zákazník (objednávateľ) si zvolí spôsob platby ľubovoľne pri vypĺňaní objednávky. Pri voľbe platby prevodom na účet a následným odoslaním objednávky bude zákazník vždy kontaktovaný našou spoločnosťou za účelom potvrdenia objednávky, dojednania termínu realizovania platby a termínu dodania tovaru. Kontaktovanie zákazníka za týmto účelom bude realizované najneskôr na tretí pracovný deň odo dňa zaslania objednávky.
 
Možnosť platby: prevod peňazí na bankový účet, dobierka

Pri väčších objednávkach je možné dohodnúť si individuálne ceny, možnosti dopravy a platby.
Pri akýchkoľvek otázkach nás neváhajte kontaktovať na adresu info@topobraz.sk

Dodacie podmienky
Tovar je objednávateľovi zasielaný v najkratšom možnom termíne. Doručenie tovaru sa uskutočňuje na základe vopred zvoleného spôsobu dopravy a platby (spôsob dopravy a platby je volený pri vyplňovaní objednávky) alebo na základe individuálnej dohody s objednávateľom. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru, skladovej dostupnosti, pracovnej vyťaženosti a dodacích podmienok kuriérskych spoločností. Približná doba dodania je 2 až 5 pracovných dní. Všetky objednávky sa snažíme vyrobiť čo najskôr. Informácie o objednávke zistíte na emaily info@topobraz.sk, môžete využiť tiež livechatoo priamo na našej stránke alebo sa informovať na tel. čísle: 0908 707 153.  Po odoslaní tovaru Vám zašleme informačný email.

Vrátenie tovaru

Každý zákazník má nárok bez udania dôvodu na odstúpenie od zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je zákazník povinný uplatniť písomnou formou, či už v listovej alebo elektronickej podobe (email). Lehota na zaslanie tovaru späť je 14 dní.

Tovar je možné vrátiť osobne v Košiciach po vzájomnej individuálnej dohode (telefonickej alebo formou e-mailu) alebo zaslaním tovaru na adresu sídla spoločnosti (adresa a kontaktné údaje sú uvedené na stránke www.topobraz.sk v sekcii kontakty. Tovar musí byť pri vrátení nepoškodený a kompletný. V prípade zaslania tovaru na adresu spoločnosti musí byť tovar dôkladne zabalený. Súčasťou vráteného tovaru musí byť priložený doklad o kúpe. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením.

Spoločnosť Topobraz sa zaväzuje následne do desiatich dní odo dňa vrátenia tovaru vrátiť plnú sumu uhradenú objednávateľom za objednaný tovar (vrátane sumy účtovanej za dopravu, ktorú objednávateľ uhradil spolu s cenou tovaru). Vrátenie peňazí sa uskutoční bankovým prevodom (bezhotovostným vkladom) na účet objednávateľa. Za týmto účelom je objednávateľ povinný pri vrátení tovaru uviesť názov účtu (meno vlastníka), číslo účtu a kódové označenie banky alebo doložiť vyplnenú poštovú poukážku. Tieto údaje je možné priložiť k vrátenej zásielke alebo zaslať na e-mailovú adresu e-shopu www.topobraz.sk (e-mailová adresa je uvedená na stránke www.topobraz.sk v sekcii kontakt – kontaktné údaje).

Reklamácie

V prípade, že je zásielka už na pohľad poškodená pri preberaní, je potrebné odmietnuť prevzatie zásielky a v čo najkratšom čase upovedomiť o neprevzatí zásielky. V takomto prípade objednávateľ kontaktuje spoločnosť telefonicky alebo formou e-mailu (kontaktné údaje sú uvedené na stránke www.topobraz.sk v sekcii kontakty). Po preverení sa postupuje v závislosti na individuálne dohodnutých podmienkach spôsobu platby, spôsobu dodania. V prípade, že objednávateľ uhradil cenu zásielky ešte pred doručením resp. odoslaním, bude mu po odmietnutí prevzatia zásielky a jej následnom preverení vrátená plná uhradená čiastka prostredníctvom bankového prevodu (bezhotovostného vkladu) na jeho účet alebo formou poštovej poukážky. Na základe individuálnej dohody s objednávateľom je možné objednaný tovar zaslať opätovne. Pri opätovnom zaslaní tovaru nebudú objednávateľovi účtované dodatočné poplatky súvisiace s opätovným zaslaním tovaru.

K reklamácii je potrebné predložiť reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný a v takom stave, v akom bol doručený objednávateľovi a taktiež pôvodný daňový doklad o kúpe. Reklamácie sú zo strany predajcu riešené v čo najkratšom čase.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@topobraz.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zrušenie objednávky predávajúcim

Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť, a to najmä v týchto prípadoch:

– kupujúci uviedol nesprávne alebo zavádzajúce údaje
– kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila jeho cena

Celý obsah stránky www.topobraz.sk, vrátane fotiek, informačných stránok, popisov, grafík, zvukových záznamov, ochranných známok tvorí predmet duševného vlastníctva spoločnosti DTG, s.r.o.  alebo jej partnerov. Spoločnosť DTG, s.r.o. si vyhradzuje všetky práva spojené s kopírovaním a rozširovaním akejkoľvek časti stránky. Tvorba internetovej stránky a jej štruktúra podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a nemôže byť po častiach ani ako celok skopírovaná. Neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.